Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská agentúra životného prostredia má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla https://www.cenazakrajinu.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120.
Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://www.cenazakrajinu.sk.
 

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.
 

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10. 3. 2022.
Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2120 bolo vykonané samohodnotením.
Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10. 3. 2022.
 

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás kontaktujte na e-mailovej adrese: admin@sazp.sk. Správcom obsahu a prevádzkovateľom webového sídla je Slovenská agentúra životného prostredia.
Webové sídlo bolo vytvorené ako základná platforma pre publikovanie výstupov z informačných systémov, poskytuje autorizované a overené informácie o životnom prostredí na Slovensku i za jeho hranicami, užívateľom slúži na jednotný prístup k informáciám poskytovaným v oblasti životného prostredia.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti