Odkazy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
www.minzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia
www.sazp.sk

Rada Európy
www.coe.int

Dohovor o krajine Rady Európy
www.coe.int

Cena Rady Európy za krajinu
www.coe.int

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti