Kontakty

Vyhlasovateľ Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Kontakt:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia ochrany prírody a tvorby krajiny
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Národný koordinátor ceny:
Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Manažér Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. Michal Maco

Organizačný garant Ceny Slovenskej republiky za krajinu:
Mgr. et. Mgr. Iveta Bohálová

Konzultácie sú poskytované národným koordinátorom osobne, alebo:
E-mail: cenazakrajinu@sazp.sk
Tel.: 048/ 43 74 174

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti