Cena Slovenskej republiky za krajinu

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy na národnej úrovni. Jej cieľom je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese implementácie Európskeho dohovoru. Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, či plánovaniu krajiny a následnej nominácie laureáta na Cenu Rady Európy za krajinu.

Vyhlasovateľom Ceny Slovenskej republiky za krajinu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu – Slovenská agentúra životného prostredia.

Cena sa udeľuje v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný na Cenu Rady Európy za krajinu ako reprezentant Slovenskej republiky. V roku 2010 bol vyhlásený prvý ročník a oprávnení kandidáti sa po prvýkrát uchádzali o Cenu slovenskej republiky za krajinu.

Oprávnení kandidáti

Oprávnené projekty

Oprávnenými projektmi sú projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Projekty je možné priamo prihlásiť, alebo môžu byť navrhnuté inou právnickou alebo fyzickou osobou.

V rámci hodnotenia sú nominované projekty posudzované podľa štyroch základných kritérií, ktoré sú definované v zmysle uznesenia CM/RES (2008)3 o pravidlách vzťahujúcich sa na Cenu Rady Európy za krajinu.

Kritérium 1 Udržateľný územný rozvoj
Predložené ukončené projekty musia poskytovať hmatateľnú formu ochrany, manažmentu a plánovania krajiny. To znamená, že projekty musia byť v čase predloženia kandidatúry ukončené a k dispozícii pre užívanie verejnosťou najmenej tri roky.

Okrem toho tieto projekty musia:

Kritérium 2 Vzorová hodnota
Implementácia koncepcie alebo opatrení, projektov, ktoré viedli k zlepšeniu ochrany, manažmentu a/alebo plánovania krajiny, musí predstavovať príklad správnej praxe hodný nasledovania ostatnými subjektmi.

Kritérium 3 Účasť verejnosti
Koncepcia alebo opatrenia implementované so zreteľom na ochranu, manažment a/alebo plánovanie krajiny, by mali zahŕňať aktívnu účasť verejnosti, miestnych a regionálnych orgánov, miestnych aktérov a mali by jasne vyjadrovať cieľovú kvalitu krajiny. Verejnosť by mala byť schopná zúčastniť sa dvoma spôsobmi súčasne:

Kritérium 4 Zvyšovanie povedomia
Projekty nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu musia byť súčasne zamerané na zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti, súkromných organizácií a verejných orgánov, týkajúcich sa hodnoty krajiny, jej úlohe a zmien v krajine.

Video o Cene SR za krajinu: https://www.youtube.com/watch?v=hZ3mZFwdjO8


Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti