Aktuálny ročník

7. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022

Fotografia z vyhlásenia 7. ročníka

Dňa 29. marca 2022 bol vyhlásený siedmy ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena). Záštitu nad udeľovaním ceny prebral minister Ján Budaj. Oprávnenými kandidátmi ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Kandidáti sa na cenu prihlasujú prostredníctvom prihlášky na základe realizácie oprávnených projektov. Projekt môže prihlásiť priamo realizátor projektu alebo môže byť navrhnutý inou právnickou alebo fyzickou osobou. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

Prihlásené projekty musia poskytovať hmatateľnú formu ochrany, manažmentu a/alebo plánovania krajiny. To znamená, že projekty musia byť v čase predloženia kandidatúry k dispozícii pre užívanie verejnosťou najmenej tri roky.

Predložené návrhy budú posúdené z hľadiska oprávnenosti ich predloženia národným koordinátorom ceny. Projekty spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny budú nominované na Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2022. Následne budú projekty obhajované pred odbornou komisiou, ktorá na základe bodového hodnotenia určí laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2022. Odborná komisia môže v odôvodnených prípadoch oceniť i ďalšie nominované projekty, ktoré vynikajú v určitej hodnotenej oblasti, udelením osobitného uznania. 

Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti.

Harmonogram Ceny SR za krajinu 2022

Vyhlásenie ceny 29. 3. 2022
Ukončenie akceptácie návrhov na cenu (ukončenie prijímania prihlášok) do 30. 6. 2022
Spracovanie návrhov (prihlášok) národným koordinátorom ceny do 17. 7. 2022
Zverejnenie nominácií na cenu v termíne 18. 7. 2022 – 22. 7. 2022
Zasadnutie odbornej komisie v termíne 1. 8. 2022 – 31. 8. 2022
Slávnostné odovzdanie ceny október 2022
Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu január 2023

 

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti